Przemysław Żak
Prawnik, Wspólnik , Prezes zarządu


"Pasjonuje mnie uzgadnianie regulacji wewnętrznych organizacji z jej realnym funkcjonowaniem i z obowiązującymi ramami prawnymi.   Chodzi o to, by tworzyć  przyjazne, proste i adekwatne do potrzeb ludzi środowisko  pracy."


Obszary doświadczenia i zainteresowania:
 • praktyczne aspekty konstruowania umów, negocjacji, działalność rzecznicza,
 • prawo autorskie, ochrona danych osobowych, prawo spółek,
 • pomoc prawna dla przedsiębiorców,
 • relacje podmiotów otrzymujących  dotacje z grantodawcami i donatorami publicznymi, regulacje prawne otrzymywania, realizowania i rozliczania projektów ze środków publicznych,
 • prawo administracyjne pod kątem relacji obywatel/przedsiębiorca a organy władzy (przykładowo postępowania kontrolne służb Sanepidu względem przedsiębiorców objętych ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia).
W szczególności specjalizuje się w
 • szeroko pojętym prawie organizacji pozarządowych, funkcjonowaniu osób prawnych i tzw. podmiotów ekonomii społecznej (sprawy statutowe i ustrojowe, działalność pożytku publicznego, status OPP, postępowania rejestrowe, działalność gospodarcza, odpowiedzialność prawna organów statutowych),
 • prawach autorskich i obowiązkach w zakresie danych osobowych w praktyce codziennej  firm i organizacji,
 • relacjach z organami administracji w szczególności w zakresie prawnym projektów z dotacji publicznych,
 • prawie do informacji i innych instrumentach prawnych służących kontroli obywatelskiej wobec władzy.
Organizacje społeczne.
Doświadczony szkoleniowiec i działacz organizacji społecznych, współfundator i członek Zarządu Fundacji Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka w Krakowie, gdzie pełni także funkcję Szefa Programu Prawnego (od 2017 Dobre Prawo). Od 7 lat członek Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska, a od maja 2016 Stowarzyszenia Dialog Społeczny, gdzie pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Edukacja w teorii i praktyce.
 • Prawo. Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Prawa Administracyjnego, broniąc pracę na temat prawa do informacji w Polsce.
 • Proces legislacyjny. Od 2010 aktywnie  uczestniczył w procesie legislacyjnym pracując przy zmianie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach. Autor projektu uzasadnienia prezydenckiego projektu nowelizacji prawa o stowarzyszeniach, która weszła w życie w czerwcu 2016 r.
 • Szkolenia. Jest twórcą i współtwórcą programów szkoleniowych dla zarządów ngo (z zakresu praw autorskich,  odpowiedzialności prawnej, podstaw prawa, dokumentacji w ngo), dla obywateli (z zakresu prawa do informacji, kontroli wobec władzy), współautorem programów edukacyjnych Fundacji Stańczyka. 

Z początkiem czerwca 2016 rozpoczął przygodę z blogowaniem - prawoakcji.obywatelzak.pl Anna Rozkuszka
Prawnik, radca prawny


"W prawie najbardziej
pasjonuje mnie spotkanie z zagadką, którą mogę pomóc komuś rozwiązać."

Główne obszary działalności zawodowej:
 • prawo cywilne i gospodarcze (umowy, statuty, pisma procesowe), 
 • prawo dla NGO (rejestrowe, sporządzanie statutów, umów, obsługa prawna stowarzyszeń i fundacji), 
 • prawo dostępu do informacji publicznej, 
 • prawo pracy.


Edukacja i doświadczenie.
 • W 2013 r. ukończyła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie uzyskała tytuł magistra prawa.
 • Od 2017 wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie pod nr KR-3766.
 • 2012-2016 r. członkini zarządu Fundacji Stańczyka. Wieloletnia wolontariuszka tej Fundacji i członkini Stowarzyszenia Stańczyka. Z organizacjami pozarządowymi współpracuje od 2010 r. , prócz doświadczeń w kontroli obywatelskiej, prowadząc również doradztwo prawne dla NGO.
 • Od 4 lat praktykuje w kancelariach prawnych, gdzie zdobywa również doświadczenie w prowadzeniu procesów sądowych.
 • Od początku związana z naszym Biurem.

Wolny czas spędza na rowerze, kocha jazz, rock i muzykę filmową, uwielbia podróże.